Монгол улс Азийн Хөгжлийн Банкнаас 1.5 сая долларын буцалтгүй тусламж авав