УБ-т явган болон автомашинтай хөдөлгөөнийг хязгаарлалаа