Эрчим хүчний төлбөрийн чөлөөлөлтөд хамрагдаж буй ААН, өрхийн тоо гарлаа