Монгол улсын эдийн засгийг идэвхжүүлэх багцыг Дэлхийн Банк дэмжих болов