COVID-19-ийн эмзэг бүлгийн хүн амын бэлэн байдлыг сайжруулах төсөл эхлэв