#NoNaadam: Иргэд зөрчигдөж буй эрхээ хамгаалж чадна гэдгийг харууллаа